Vedtægter for FirmaIdræt Køge 2023

§ 1. Foreningens navn

§ 1.1. Foreningens navn er Firmaidræt Køge.
Initialer: FIK

§ 1.2 Stiftelses år: 10. marts 1953.
  

§ 2. Foreningens hjemsted

§ 2.1 Foreningen er hjemmehørende i Køge Kommune.  

§ 3. Foreningens formål

§ 3.1 Foreningens formål er gennem arbejdspladsen, familien og andre fællesskaber at fremme interessen for idræt, motion og samvær.
 

§ 4. Organisationsforhold

§ 4.1 Foreningen er medlem af Dansk Firmaidræt og underkastet de for dette forbund til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinjer.
 

§ 5. Medlemskab

§ 5.1 Foreningen, der er åben for alle, optager personer, der er hjemmehørende i Køge Kommune og omegn.

§ 5.2 Endvidere optages personer fra firma-, etats-, og brancheidrætsklubber til individuelle- og holdidrætter.

§ 5.3 Bestyrelsen kan efter ansøgning optage virksomheder og andre fællesskaber efter særlige retningslinjer vedtaget af bestyrelsen. Dette benævnes Firmamedlemsskab.

§ 5.4 Et Firmamedlemskab giver det enkelte medlem nedenstående rettigheder og pligter:

a. Der betales for deltagelse i de enkelte aktiviteter. Deltageren skal legitimere sit tilhørsforhold.

b. Firmamedlemskab giver møderet på generalforsamlingen. Stemmeret opnås ved deltagelse i en aktivitet.
 

§ 5.5 En person er medlem, når der er betalt kontingent jf. § 16.

§ 5.6 Som passive medlemmer optages personer, der ønsker at støtte foreningens formål. Passive medlemmer har møderet men ikke stemmeret på generalforsamlingen. Dog undtaget valgte medlemmer i bestyrelse og udvalg.
 

§ 6. Udmeldelse

§ 6.1 Medlemskab af foreningen er gældende for et år, fra der er betalt for en aktivitet.

§ 6.2 Et udmeldt eller slettet medlem kan ikke gøre krav på forudbetalt kontingent eller på andel af FIKs formue.
 

§ 7. Ordinær generalforsamling

§ 7.1 Generalforsamling er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse sker FIKs på www.fi-koege.dk. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer
  2. Valg af dirigent
  3. Beretning fra bestyrelse og evt. udvalg
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  5. Indkomne forslag
  6. Fastsættelse af kontingent for medlemmer for næstkommende år
  7. Fremlæggelse af budget til orientering
  8. Valg i henhold til vedtægterne § 9
  9. Eventuelt

§ 7.2 En lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødte medlemmers antal.

§ 7.3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før mødet.

§ 7.4 Forslag til valgbare personer skal ligeledes være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 7.5 I tilfælde af manglende kandidater kan bestyrelsen dispensere for § 7.4.

§ 7.6 Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når ¼ af medlemmerne stiller skriftlig anmodning herom, bilagt dagsorden. En sådan anmodning skal imødekommes af bestyrelsen senest 1 måned efter modtagelsen. Mødet indkaldes med 7 dages varsel vedlagt dagsorden.
 

§ 8. Afstemninger

§ 8.1 Alle afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kræves der 2/3 flertal ved ændringer i vedtægterne.

§ 8.2 Alle medlemmer har møde- og stemmeret. Dog bortfalder denne ret, hvis et medlem er i kontingentrestance.

§ 8.3 Kun fremmødte medlemmer har stemmeret. Der kan således ikke stemmesved fuldmagt.

§ 8.4 Skriftlig afstemning skal foretages såfremt blot et medlem kræver det. Blanke og ugyldige stemmesedler gælder ikke.

§ 8.5 Intet forslag, der ikke i forvejen er bekendtgjort i henhold til pkt. 7.3., kan komme til behandling og afstemning. Dette gælder ikke ændringsforslag til i forvejen indsendte forslag, der fremsættes på mødet.
 

§ 9. Valg

§ 9.1 Valgbarhed til bestyrelsen opnås, når et medlem er fyldt 18 år.

§ 9.2 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af:

Formand
Næstformand
Økonomiansvarlig
Sekretær
Formændene fra idrætsudvalgene, jvf. § 9.5 kan optages i bestyrelsen, dog kan ansatte i Ravnsborghallen ikke optages.

§ 9.3 På ulige år vælges formand og sekretær. På lige år vælges økonomiansvarlig og næstformand.

§ 9.4 Ved forfald i utide kan bestyrelsen supplere sig selv frem til førstkommende ordinære generalforsamling.

§ 9.5 Idrætsudvalgsformændene vælges på udvalgets årsmøde. Hvis der ikke er valgt en formand på udvalgets årsmøde, vælges formanden på FIK generalforsamling.

§ 9.6 Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år.
Generalforsamlingen vælger 1 revisorsuppleant i lige år.

§ 9.7 Alle valg gælder for 2 år ad gangen.

§ 9.8 Firmaidræt Køges bestyrelse udpeger 4 bestyrelsesmedlemmer til Den Selvejende institution Ravnsborghallen. Repræsentanter til bestyrelsen for Den Selvejende Institution Ravnsborghallen udpeges blandt Firmaidræt Køges medlemmer. Udpegningen følger Kommunalvalget.
 

§ 10. Bestyrelsen

§ 10.1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af foreningen og udarbejder selv sin forretningsorden samt aftaler retningslinier med udvalgene. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal herunder formand eller næstformand er til stede.

§ 10.2 Alle afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Dog kan et bestyrelsesmedlem kræve skriftlig afstemning. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 

§ 11. Forretningsudvalg

§ 11.1 Formanden, næstformanden sekretæren og økonomiansvarlig udgør forretningsudvalget. Forretningsudvalget varetager den daglige ledelse under ansvar overfor bestyrelsen.
 

§ 12 Aktiviteter

§ 12.1 Hver aktivitet ledes af et udvalg, der varetager egen idræt/aktivitet efter bestyrelsens retningslinjer.

§ 12.2 Aktivitetsudvalget har indenfor egen idrætsgren ansvaret for afvikling af turneringer og stævner, træningsarrangementer, uddannelse/Kurser samt løbende udvikling af aktivitetstilbud.

§12.3 Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for arbejdets praktiske omfang med hertil hørende organisatoriske og økonomiske beføjelser og kompetencer.
 

§ 13. Øvrige udvalg

§ 13.1 Bestyrelsen kan nedsætte og opløse ad hoc udvalg.

§ 13.2 Til ad hoc udvalg kan også udpeges personer udenfor bestyrelse og faste udvalg.

§ 13.3 Bestyrelsen udpeger formanden og fastsætter retningslinier for disse ad hoc udvalg.
 

§ 14. Medlemspligter

§ 14.1 Foreningens medlemmer er underkastet de af foreningen og Dansk Firmaidræt til enhver tid gældende love, vedtægter og retningslinier.

§ 14.2 Efter foreningens anvisninger påhviler det medlemmerne at afgive indberetning om navn, adresse og fødselsdag/år.
Endvidere skal ændringer i kontaktadresser omgående meddeles foreningen.

§ 14.3 Overholdes disse anvisninger ikke, kan bestyrelsen udelukke de berørte medlemmer og hold fra deltagelse i de løbende turneringer, aktiviteter og stævner, indtil forholdene er bragt i orden.


§ 15. Tegningsret

§ 15.1 Foreningen tegnes af formanden og den økonomiansvarlige. Fuldmagter kræver for at være gyldige underskrift af formand og økonomiansvarlig.

§ 15.2 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves godkendelse på en generalforsamling samt underskrift af et flertal af bestyrelsen.

§ 15.3 Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelse, udvalg samt medlemmer hæfter ikke personligt overfor tredjemand ved lovligt trufne beslutninger og afgørelser.


§ 16. Kontingent

§ 16.1 Kontingent for de enkelte aktiviteter fastsættes hvert år af bestyrelsen efter samråd med aktivitetsudvalgene.

§ 16.2 Ved restance kan bestyrelsen udelukke et medlem for deltagelse i foreningens aktiviteter.

§ 16.3 Kontingent for passive medlemmer fastsættes hvert år på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

§ 16.4 Alle kontingenter til foreningen er forfaldne ved præsentationen.
 

§ 17. Regnskab og revision

§ 17.1 Regnskabet følger kalenderåret og skal mindst indeholde et driftsregnskab og en status.

§ 17.2 Regnskabet skal lægges på foreningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.

§ 17.3 Bestyrelsen fremlægger på generalforsamlingen det reviderede regnskab.

§ 17.4 Revision af regnskabet skal være foretaget senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 17.5 De valgte revisorer tilrettelægger selv deres arbejde og aflægger rapport til bestyrelsen.

§ 17.6 Revisionen skal efterprøve regnskabets rigtighed samt kontrollere, at der foreligger nødvendig dokumentation for indestående på foreningens bank og girokonto. Revisorerne kan foretaget uanmeldt kasseeftersyn.

§ 17.7 Budget for næstkommende år skal lægges på foreningens hjemmeside senest 2 uger før generalforsamlingen.
 

§ 18. Eksklusion

§ 18.1 En enig bestyrelse kan til enhver tid med øjeblikkeligt varsel ekskludere medlemmer og hold, der bevisligt ikke overholder foreningens love, vedtægter og retningslinjer eller udviser grov usportslig optræden i turneringer, aktiviteter og stævner.
 

§ 19. Våbenpåtegning

§ 19.1 Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet, eller om fornødent at tilbagekalde påtegning overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§ 19.2 En våbenpåtegning bortfalder, når medlemskabet af foreningen ophører.
 

§ 20. Vedtægtsændringer

§ 20.1 Forslag til ændringer i vedtægterne kan indstilles af bestyrelse, udvalg og medlemmer.

§ 20.2 Til gyldig beslutning om ændringer kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer herfor på generalforsamlingen.

§ 20.3 Bestyrelsen er dog bemyndiget til, under forbehold af generalforsamlingens endelige godkendelse, at foretage sådanne ændringer i foreningens vedtægter, som kan nødvendiggøres på grund af offentlige myndigheders eller organisationers krav, uden at pkt. 19.2. behøves at opfyldes.
 

§ 21. Doping

§ 21.1 Foreningen er gennem sit medlemskab af Dansk Firmaidræt underlagt forbundets gældende dopingregulativ.

§ 21.2 Foreningens medlemmer forpligtet til på forlangende at deltage i dopingtest, som udføres af de, forbundet har bemyndiget hertil.

§ 21.3 Overtrædelse af dopingregulativet vil medføre sanktion i henhold til Dansk Firmaidræts dopingregulativ.
 

§ 22 Foreningens opløsning

§ 22.1 Opløsning af foreningen kan kun ske, når 2/3 af de fremmødte medlemmer på en i samme anledning indkaldt generalforsamling stemmer herfor.

§ 22.2 Såfremt der efter en opløsning skulle findes overskydende midler, skal disse overføres til almennyttige idrætslige- og/eller fritidsformål. Hvortil besluttes af generalforsamlingen.

§ 22.3 Den afgående bestyrelse har pligt til at medvirke til en ordentlig afvikling af foreningen.

 

Senest ændret på generalforsamlingen d. 30. marts 2023