Vedtægter for Firmaidræts Køge's bowlingafdeling

§  1. Tilhørsforhold.

a. Idrætsgrenen sorterer direkte under Firmaidræt Køge. (FIK).
b. Firmaidræt Køge's love skal overholdes af såvel klubberne som de enkelte spor udøvere.  
c. Personligt kontingent til FIK skal være betalt.


§ 2. Ordensregler. 
a. Alle medlemmer har pligt til at overholde de til enhver tid   gældende ordensregler og efterkomme enhver anvisning fra KFB`s ledere.   
b. Overholde regler der gælder i Bowlinghallerne.
c. Overholde FIK´s Bowlingregler.
d. Overtrædelse kan medføre udelukkelse for kortere eller længere tid.

     
§ 3. Årsmøde. 
a. Bowlingudvalget afholder hvert år et møde, hvortil deltagende klubber/Firmaer skriftligt indkaldes og der opsættes mødeindkaldelse i Køge Bowling Center. Med mindst 14 dages varsel.
b. Indkaldelsen skal indeholde mødetidspunkt, mødested og dagsorden. 
c. Tidspunktet: En tirsdag i første kvartal, klokken 19.15
d. Alle medlemmer af FIK´s bowlingafdeling har møde og stemmeret. Kun fremmødte medlemmer har stemmeret.
e. Forslag som ønskes behandlet skal være bowlingudvalget i hænde senest 8 dage før mødet.
f. Forslag til valgbare personer skal ligeledes være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før årsmødet.
g. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Indkomne forslag
4. Valg. 
5. Eventuelt.
På valg er formanden i lige år, I ulige år udvalgsmedlemmer.

Valgperioden er på 2 år.
h. Udvalget skal varetage alle opgaver ved turneringer og stævner samt virke for samarbejde på lokalt-, kreds- og landsplan.

§ 4. Økonomi.
a. Bowlingudvalget varetager økonomien, i samarbejde med FIK´s kasser.


§ 5. Holdsammensætning. 
a. Der kan sammensættes hold på følgende måder:
b. Et hold kan sammensættes udelukkende af spillere (over 15. år) fra et Firma (medarbejdere og bestyrelse). Firmaer som udelukkende danner hold alene, kan deltage med mere end et hold i turneringen
c. Et hold kan sammensættes af spillere (over 15. år.) hvor alle skal være medlem af Firmaidræt Køge, holdet skal have et navn og en kontaktperson, som vil modtage alle meddelser fra os, så som regninger på turnering og medlemsskab, få tilsendt program på turnering og stævner, og hvad der ellers kommer. 
e. Overtrædelse af disse regler medføre udelukkelse i 1 år, ved gentagelse 2 år.


Ovenstående vedtægter er godkendt den 18 Februar 2002.

Senest ændret den 28. februar 2006.