Bowlingregler

§ 1.
Turneringen afvikles som enkeltturnering dvs. hvert hold mødes en gang. Holdene er inddelt i rækker  (Mester. A. B…….. )  Vinderen af mesterrækken er KØGE MESTER.
 
De to øverste i hver række rykker op og de to nederste rykker ned. Står to eller flere hold lige i point ved turneringens afslutning, er antallet af faldne kegler afgørende.
 
Såfremt en placering gælder op- eller nedrykning, og to hold står lige i antal point og antal kegler, er holdenes indbyrdes kampe afgørende, derefter lodtrækning.
 
En række består normalt af 13 hold.

§ 1.1
Et hold består af 3 spillere + 1 udskiftning spiller, udskiftningsspilleren er ikke tvunget.

§ 1.2
Placering afgøres ved pointsystem, således at der spilles om 8 point. 2 point for hver vunden serie ( 3 stk.), samt 2 point for flest kegler totalt. I tilfælde af uafgjort gives 1 point til hvert hold.

§ 2. Klassificering.
2.1 
Følgende gennemsnit gælder for udregning af den enkelte klasse:

Herre Elite: snit 195 og derover            Damer Elite: snit 185 og derover
Herre A: snit 185 - 194                        Damer A: snit 175 - 184 
Herre B: snit 175 - 184                        Damer B: snit 160 - 174
Herre C: snit 160 - 174                        Damer C: snit 145 - 159
Herre D: snit 145 - 159                        Damer D: snit 121 - 144
Herre E: snit 121 – 144                        Damer E: snit 101 - 120
Herre F: snit 120 og derunder               Damer F: snit 100 og derunder

Mixrækken Elite: snit 190 og derover 

Mixrække A: 180-189
Mixrække B: 167-179
Mixrække C: 152-166
Mixrække D: 133-151
Mixrække E: 111-132
Mixrække F: 111 og derunder
    
Bowlere, som ved optagelsen i Firmaidræt Køge i forvejen er klassificeret  under DBwF, vil ved optagelsen i Firmaidræt Køge blive registreret med samme klassificering, som den pågældende på optagelsestidspunktet har i DBwF. Bowlere, som ved optagelsen i Firmaidræt Køge ikke spiller under DBwF bliver registreret med det laveste snit i klasse D. For Herrer 145 og for damer 121.

§ 2.2
Deltagerne skal være i besiddelse af godkendte klassekort, som på forlangende skal forelægges stævneledelsen.

§ 2.3
Ovenstående snit skal baseres på spillerens resultater i perioden op til klassificerings tidspunktet.
Periode 1 går fra 1/6 til 31/5.
Periode 2 går fra 1/12 til 30/11.
Snittællende er såvel den løbende turnering som officielle stævner.

§ 2.4
Klassificering af spillere fortages 2 gange årligt. 
Pr. 1. Juni gyldig i perioden 1/7-31/12, og pr. 1. December gyldig i perioden 1/1-30/6, og findes på grundlag af det gennemsnit, som er opnået af spilleren i den forud liggende periode. 
      
§  3.
Har en klub tilmeldt mere end et hold,  ind placeres spillerne på holdene efter dygtighed. Ved de enkelte holds første kamp må ikke benyttes spillere, der har deltaget i et andet holds første kamp. En spiller, der har deltaget på sin klubs højere rangerende hold, kan kun deltage på sin klubs lavere rangerende hold, såfremt det højere rangerende hold har spillet en kamp uden pågældende deltager. Dette gælder  også for hold rangerende i samme række.
En spiller må ikke samme dag deltage i mere end én turneringskamp.

§  3.1  Flytning af kamp.
Ansøgning om ændring af et kamptidspunkt skal være bowlings udvalgets formand i hende senest 1 uge før den oprindelige spilledato.
Bowlingudvalget bekræfter ændringen overfor begge parter senest 6 dage før ny spilledato.

§ 3.2  Startgebyr/slagsedler.
Slagsedlerne/score tavler indløses senest 15 min før kamp. Efter kampen aflevere listeførerne slagsedler/score tavler i udfyldt og efter talt stand til turnerings lederne. 
Klubberne hæfter for startgebyr til alle kampe i hele turneringen, for de af dem tilmeldte hold. Startgebyret skal være betalt ved holdes første kamp.
Startgebyret fastsættes af bowlingudvalget.

§  4.  
Såfremt et hold ikke er fuldtallige, startes kampen med de fremmødte spiller og spilleren der møder for sent, kan indtræde i spillet i den rude sparrings partneren spiller, dette skal meddeles dommerbordet. Der kan udskiftes en spiller i kampen.
En spiller kan udskiftes efter en fuld serie kan benyttes igen. En spiller der udskiftes midt i en serie kan ikke benyttes igen. Hvis man skifter en spiller midt i en serie, skal det meddeles til dommerbordet, så keglefaldet ikke kommer på personens snit. Såfremt et hold udebliver fra en turneringskamp, er kampen tabt. Det hold, som er mødt, spiller og får 8 point samt det antal kegler, holdet opnår.                        

§ 4.2  Stævneregler.
Under diverse stævner gælder samme regler som under turneringen såfremt andet ikke fremgår af indbydelsen til pågældende stævne
Såfremt der afholder en turnering for 2-mands hold, skal der være præmier til begge spillere.
Udebliver et hold/en spiller uden afbud fra DM-kvalifikations- eller DM-stævne, Således at holdet/spilleren idømmes karantæne, af DFIF vil denne karantæne også være gældende for stævner/turneringer arrangeret af KFB´s bowlingafdeling.

§ 4.3  Protest.
Enhver protest skal altid indgives skriftligt, bilagt et depositum på kr.50,-, som kun tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge. Enhver protest skal afleveres til bowlingudvalget mod behørig kvittering, eller indsendes i anbefalet brev senest 72 timer efter den evt. forseelse er begået ( ved stævner dog senest 15 minutter efter afsluttet kamp/match).
Bowlingudvalget skal, forinden afgørelse træffes, indhente udtalelser fra alle
implicerede parter i sagen. Protesten skal være  afgjort af udvalget senest 14 dage efter den evt. forseelse er begået (ved stævner dog senest umiddelbart efter modtagelsen ).
Såfremt en protestsag ikke findes at være behandlet/afgjort på lovmæssig måde, kan protesten - bilagt de fornødne bilag fremsendes til behandling i Køge Firma Bolds forretningsudvalg, når protesten er indsendt senest 21 dage efter den evt. forseelse er begået og bilagt et depositum på kr. 150,- Beløbet tilbagebetales kun, såfremt protesten tages fil følge.

§ 5.
Der spilles med over trådt, det markeres med F på slagsedlen. Der er begået overtrådt, når en del af bowlerens person eller ejendele, bortset fra bowlingkuglen, under eller efter afleveringen af kuglen berører nogen del af banelegemet, udstyret eller bygningen på linie med eller forbi overtrædelses linien.
Der spilles på samme bane i alle serier. Hvis det ikke overholdes af et hold / spiller, tabes kampen, og dommer tilkaldes for at træffe afgørelsen. 

§ 6.1
Bowlingudvalget har ret til at bestemme rækkernes størrelse indenfor de 5 til 16 hold, udvalget har ligeledes ret til at ændre antal spillere og antal spillede serier, afhængig af tilmeldinger til turneringen.
        

§  7.
Hvor intet andet, i ovenstående regler er anført, spilles der efter Dansk Bowlingforbunds til enhver tid gældende spilleregler og bestemmelser. 

 

Bowlingudvalget.
Formand
Arne Sørensen

Bowlingreglerne godkendt 18. februar 2002.


Revideret:
26. marts 2018
28. februar 2006.
12. april 2003.
25. februar 2003.