Generalforsamling i Firmaidræt Køge

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Firmaidræt Køge
Torsdag den 10. juni 2021 kl. 19.00 i Ravnsborghallen.
Spisning starter kl. 18.00.

Fremmøde er jf. de på dagen gældende Coronarestriktioner.
 

Dagsorden:
1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelse og evt. udvalg
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer for næstkommende år.
6. Fremlæggelse af budget 2022 til orientering
7. Valg i henhold til vedtægterne § 9
8. Eventuelt.

I henhold til vedtægterne § 7.3 og § 7.4
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i
hænde senest 14 dage før mødet.
og
Forslag til valgbare personer skal ligeledes være formanden skriftligt i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen

Bestyrelsens beretning, regnskab, evt. forslag, regnskab og budget kan ses på
hjemmesiden www.fi-koege.dk fra 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning nødvendig senest søndag den 1. juni 2021 på mail:
sekretaer@fi-koege.dk.

På gensyn


På bestyrelses vegne
Finn Nielsen

Formand

Relevante dokumenter

Relevante dokumenter

Under udarbejdelse.