Generalforsamling i Firmaidræt Køge

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Firmaidræt Køge
Torsdag den 25. juni 2020 kl. 19.00 i Ravnsborghallen.
Spisning starter kl. 18.00.

Dagsorden:
1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelse og evt. udvalg
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent for passive medlemmer for næstkommende år.
6. Fremlæggelse af budget 2020 til orientering
7. Valg i henhold til vedtægterne § 9
8. Eventuelt.

I henhold til vedtægterne § 7.3 og § 7.4
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i
hænde senest 14 dage før mødet.
og
Forslag til valgbare personer skal ligeledes være formanden skriftligt i hænde senest 14
dage før generalforsamlingen

Bestyrelsens beretning, regnskab, evt. forslag, regnskab og budget kan ses på
hjemmesiden www.fi-koege.dk fra 14 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding til spisning nødvendig senest mandag den 22. juni 2020 på mail:
sekretaer@fi-koege.dk

På gensyn


På bestyrelses vegne
Finn Nielsen

Formand

Relevante dokumenter